АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ В КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Л. Є. Смола Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: інформаційна війна, політична комунікація, мас-медіа, інформаційні технології, інформаційне протиборство, медіапростір, информационная война, политическая коммуникация, СМИ, информационные технологии, информационное противоборство, медиапространство, information war, political communication, mass media, information technology, information confrontation, media landscape

Анотація

У статті розглядається поняття «інформаційна війна»,
«гібридна війна», цілі, способи та методи її ведення. Аналі-
зуються новітні комунікаційні технології як інструменти
інформаційної війни: соціальні мережі, блоги та форуми.
Описується нове інформаційне явище – меми. Стверджу-
ється, що прийоми та методи інформаційного протиборства
з воєнної сфери успішно перенесені у політичну площину.
Робиться висновок, що інтерактивні формати із соціальни-
ми медіа дозволять протидіяти інформаційній агресії. За-
значаються основні аспекти інформаційного домінування:
проникнення в інформаційне середовище країни, форму-
вання внутрішніх конфліктів, паніки, хаосу в інформацій-
ному просторі, руйнування елементів соціальної системи.

 

In this article term «information warfare», «hybrid
warfare», its targets, methods and practices are examined.
Latest communication technologies as tools of information
warfare is analyzed, all kinds of social networks, blogs
and forums. Memes – new information phenomenon is de-
scribed. It is alleged that the techniques and methods of
information confrontation with the military sphere is suc-
cessfully transferred to the political plane. It is concluded
that interactive with social media information will resist
aggression. Indicate the main aspects of information dom-
inance, penetration into the information environment of
the country, formation of internal conflicts, panic, chaos
in cyberspace, destruction of elements of the social system
and so on.

Біографія автора

Л. Є. Смола, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

доктор політичних наук, професор,
професор кафедри видавничої справи та редагування

Опубліковано
2016-01-23