ПРОБЛЕМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (НА ПРИКЛАДІ СЛОВАЧЧИНИ)

  • Р. Ішток Прешовський університет у Прешові
  • Н. Марадик Ужгородський національний університет
Ключові слова: децентралізація, місцеве самоврядування, Словаччина, державне управління, локальна демократія, децентрализация, местное самоуправление, Словакия, государственное управление, локальная демократия, decentralization, local government, Slovakia, state administration, local democracy

Анотація

Розглядаються основні напрями реформування системи місцевого самоврядування у Словацькій Республіці.
Висвітлено історичні аспекти становлення місцевого самоврядування у Словаччині та здійснено системний аналіз адміністративної й територіальної реформ у державі.
Проаналізовано особливості сучасного етапу децентралізаційних реформ, який став результатом низки ендогенних та екзогенних чинників. Автори детально проаналізували позитивні наслідки децентралізації та негативні
тенденції, що супроводжують цей процес. Зроблено висновок, що для утвердження України як демократичної
і правової держави принципово важливою є побудова
дієвої системи місцевого самоврядування, спроможної
своєчасно й ефективно задовольняти потреби громадян,
сприяти реалізації їхніх прав. Важливу роль у реформуванні самоврядування відіграє децентралізація влади, що
передбачає передачу значного обсягу завдань, функцій та
повноважень з центрального рівня на місцевий із належним їх розмежуванням між органами виконавчої влади і
місцевого самоврядування. Україна повинна навчитися
не тільки з позитивних, а й з негативних аспектів та наслідків реформи державного управління.

 

The main directions of the reform of the system of local
self-government in the Slovak Republic are considered. The
historical aspects of the establishment of local self-government in Slovakia are covered and systematic analysis of administrative and territorial reforms in the state is carried
out. The peculiarities of the present stage of decentralization reforms, which resulted from a number of endogenous
and exogenous factors, were analyzed. The authors analyzed in detail the positive effects of decentralization and the
negative trends that accompany this process. It is concluded that the establishment of an effective system of local
self-government, which is capable of meeting the needs of
citizens in a timely and effective manner, and promoting the
realization of their rights, is crucial for the establishment of
Ukraine as a democratic and rule-of-state. Decentralization
of power plays an important role in self-government reform,
which involves the transfer of a significant amount of tasks,
functions and powers from the central level to local ones,
with their proper separation between executive authorities
and local self-government. Ukraine must learn not only
from positive but also from the negative aspects and consequences of public administration reform.

Біографії авторів

Р. Ішток, Прешовський університет у Прешові

доктор природничих наук,
професор кафедри географії та прикладної геоінформатики

Н. Марадик, Ужгородський національний університет

кандидат політичних наук,
доцент кафедри політології і державного управління

Опубліковано
2018-01-28