ПАРТІЙНА СИСТЕМА ЯПОНІЇ

НА ШЛЯХУ ДО ЗМІН

  • Т. І. Сергієнко Запорізька державна інженерна академія
Ключові слова: Японія, партійна система, партія, правий популізм, вибори, Япония, партийная система, партия, правый популизм, выборы, Japan, party system, party, right populism, elections

Анотація

Автор розглядає особливості її розвитку наприкінці
ХХ – початку ХХІ століття. Виділяються основні етапи
розвитку партійної системи, досліджуються їхні характерні риси на кожному етапі. Аналізуються причини та передумови розвитку трансформаційних процесів у партійній сфері, виділяються основні феномени, які виникали у
різні періоди. Особлива увага зосереджується на створенні у 1998 році Демократичної партії Японії та Нової Комейто, які стали одними з основних гравців на японській політичній арені, та на характеристиці виборів до Палати
Представників 2009 та 2012 років, які стали для японської
партійної системи переломними. Також автор розглядає
особливості розвитку популізму та правих популістських
партій в Японії. Стаття приділяє увагу відносинам між
ключовими японськими парламентськими партіями на
сучасному етапі, аналізує конфігурації, які виникли у партійній системі Японії після останніх виборів до Парламенту, та визначає перспективи розвитку партійної системи.

 

The article analyzes the party system of modern Japan.
The author considers the features of its development at the
end of the 20th century at the beginning of the 21st century, identifies the main stages in the development of the party system and examines the characteristic features at each
stage. The causes and prerequisites of development of transformation processes in the party sphere are analyzed, the
main phenomena that emerged in different periods are identified. Particular attention is focused on the establishment
of the Democratic Party of Japan and New Komeito in 1998,
which have become one of the main players in the Japanese
political arena, and on the characteristics of the elections to
the House of Representatives in 2009 and 2012, that became
a turning point for the Japanese party system. The author
considers the features of the development of populism and
right-wing populist parties in Japan. The article pays attention to the relations between the key Japanese parties at the
present stage, analyzes the configurations that emerged in
the party system of Japan after the last parliamentary elections, and determines the prospects for the development of
the party system.

Біографія автора

Т. І. Сергієнко, Запорізька державна інженерна академія

кандидат політичних наук,
доцент кафедри менеджменту організацій та управління проектами

Опубліковано
2018-01-28