ІДЕОЛОГІЧНІ ТА ЦІННІСНІ КРИТЕРІЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ

  • Б. А. Філатов
Ключові слова: політичний патріотизм, політичні інститути, політичні ідеології, громадські рухи, політичні архетипи, политический патриотизм, политические институты, политические идеологии, общественные движения, политические архетипы, political patriotism, political institutes, political ideologies, social movements, political archetypes

Анотація

Вивчаються ідеологічні та ціннісні аспекти інституційних моделей реалізації принципів політичного
патріотизму. Розкривається значення ідеологічних політичних сил для просування патріотичних міркувань,
встановлюються архетипові засади політичних цінностей патріотизму та їх зв’язок з основними ідеологічними
системами сучасного світу. Розглядається вплив модерністських політичних ідеологій на політичну поведінку
освіченого й культурного населення у випадку наявності
низьких цивілізаційних стандартів розвитку суспільства. Вивчаються шляхи подолання проімперських та
пострадянських ідеологічних настанов, які впливають
на поведінку та цивілізаційний вибір громадян. Особливо це стосується тих політичних суб’єктів, хто пов’язаний із прийняттям державних рішень. З’ясовуються
доктринальний зміст положень модерного та постмодерного політичного патріотизму, які визначають ціннісні
основи громадянства й толерантності. З’ясовується ціннісне підґрунтя українського політичного патріотизму
в умовах політичних трансформацій та європейського
вектору розвитку.

 

The ideological and value aspects of institutional models of the implementation of the principles of political patriotism are studied. The importance of ideological political
forces for promoting patriotic considerations is revealed,
archetypal foundations of political values of patriotism and
their connection with the main ideological systems of the
modern world are established. The influence of modernist
political ideologies on the political behavior of the educated and cultural population in the case of low civilization
standards of society development is considered. The ways of
overcoming the imperial and post-Soviet ideological guides
that influence the behavior and civilizational choice of citizens are studied. This is especially true of those political
actors who are involved in the adoption of state decisions.
The doctrinal content of the provisions of modern and postmodern political patriotism, which determine the values of
citizenship and tolerance, is clarified. The value background
of Ukrainian political patriotism is determined in the context of political transformations and the European vector of
development.

Біографія автора

Б. А. Філатов

кандидат юридичних наук,
громадський діяч,
член Опікунської ради Європейської асоціації українців

Опубліковано
2018-01-28