СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

  • Ю. Я. Сенюк Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: Європейський Союз, інтеграція, колективна ідентичність, криза, теорія міжнародних відносин, соціалконструктивізм, Европейский Союз, интеграция, коллективная идентичность, кризис, теория международных отношений, социалконструктивизм, European Union, integration, collective identity, crisis, theory of international relations, social constructivism

Анотація

Розглядаються особливості перебігу інтеграційних процесів в Європейському Союзі на сучасному етапі суспільного розвитку. Зазначається, що на подальше поглиблення інтеграції та розширення Європейського Союзу найбільш негативний вплив здійснюють кризові тенденції у процесі європейської соціальної ідентифікації, як основи функціонування об’єднання. Здійснюється аналіз окремих аспектів соціалконструктивістського дослідження особливостей колективної ідентичності держав-членів європейської інтеграційної спільноти. Підкреслюється, що для перспектив подальшого розвитку та інтенсифікації співробітництва необхідно переосмислити загальні правила функціонування інтеграційного об’єднання та природу європейської колективної ідентичності.

 

The author considered the peculiarities of integration processes in the European Union at the present stage of social development. It is noted in the article that the further deepening of the integration and enlargement of the European Union is the most negatively influenced by crisis tendencies in the process of European social identification as the basis for the functioning of the organization. The analysis of certain aspects of social constructivist research of the peculiarities of the collective identity of the member states of the European integration community is conducted. It is emphasized that for the prospects of further development and intensification of cooperation it is necessary to rethink the general rules of functioning of the integration organization and the nature of the European collective identity.

Біографія автора

Ю. Я. Сенюк, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри країнознавства та міжнародного туризму

Опубліковано
2018-01-28