ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ БІОТЕХНОЛОГІЙ

БІОПОЛІТИЧНИЙ ПІДХІД

  • А. Ю. Кравець Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: біополітика, біотехнології, генна інженерія, биополитика, биотехнологии, генная инженерия, biopolitics, biotechnology, genetic engineering

Анотація

Основною метою статті є дослідження еволюційних перспектив біополітики як інноваційної дисципліни в межах сучасної політичної науки. Констатовано, що сьогодні варто виокремити чотири перспективні напрями, які ми умовно назвали «екологічний», «конфліктний», «біотехнологічний» і «глобалізаційний». Кожен із них відкриває нові горизонти для біополітичної аналітики і політичної науки загалом. З’ясовано, що біополітики, які цікавляться проблематикою біотехнологій, говорять про їхній надзвичайно швидкий розвиток і потенційну загрозу за умови не контрольованості з боку уряду. Окрім того, у західній науковій традиції активно використовується магнітно-резонансна терапія для виявлення прихованих механізмів політичної, зокрема електоральної, поведінки індивідів і груп. Використання візуалізації головного мозку може допомогти у виявлені агресивної поведінки, а отже, застосовуватися для попередження міжгрупових і міжетнічних конфліктів. А геноміка як специфічна область біотехнологій може використовуватися для дослідження соціальних конфліктів, політичних кампаній, політичних прагнень, соціальних очікувань, способів їх задоволення тощо.

 

The main objective is to study the evolutionary perspectives of biopolitics as an innovation discipline of modern political science. It is stated that for today it is necessary to highlight four perspective directions, which we conventionally called “ecological”, “conflict”, ‘biotechnological” and “globalization”. Each of them opens up new horizons for biopolitical analytics and political science in general. It is revealed that biopolitics interested in biotechnology are said to be extremely rapid development and a potential threat under conditions of non-controllability by the government. In addition, in the western scientific tradition, magnetic resonance therapy is actively used to detect hidden mechanisms of the political, including electoral, behavior of individuals and groups. Using visualization
of the brain can help with detected aggressive behavior and, accordingly, be used to prevent ethnic conflicts. And genomics, as a specific area of biotechnology, can be used in the study of social conflicts, political campaigns, political aspirations, social expectations etc

Біографія автора

А. Ю. Кравець, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат політичних наук, доцент,
доцент кафедри політології

Опубліковано
2018-01-29