РОЛЬ ПОЛІТИКИ ТА ПРАВА В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПОЛІ СОЦІАЛЬНОГО ІСНУВАННЯ

  • О. Я. Надибська Одеський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: інформаційний простір, суспільна свідомість, інформаційна самоідентифікація, інформаційна війна, культурний фільтр, информационное пространство, общественное сознание, информационная самоидентификация, информационная война, культурный фильтр, information space, social awareness, self-identification information, information warfare, cultural filter

Анотація

У статті здійснено аналіз політико-правового регу-
лювання сучасних інформаційних пріоритетів в Україні;
розглянуто ключові константи філософського розуміння
такого регулювання, як політика, право та інформація, а
також способи філософського їх розуміння в соціальному
контексті.

 

The article analyzes the political and legal regulation
of modern information priorities in Ukraine; address key
constant philosophical understanding of such regulation, as
politics, law and information, as well as ways of their philo-
sophical understanding of the social context.

Біографія автора

О. Я. Надибська, Одеський державний університет внутрішніх справ

доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри філософії та соціально-економічних дисциплін

Опубліковано
2016-01-23