АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СУТНОСТІ ТА ПРИРОДИ ВЛАДИ

  • А. В. Слободянюк Вінницький національний технічний університет
  • І. Д. Похило Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: влада, соціальна влада, соціальні відносини, соціальна структура суспільства, громадська думка, власть, социальная власть, социальные отношения, социальная структура общества, общественное мнение, power, social power, social relations, social structure of society, public opinion

Анотація

У статті автори намагаються представити аналіз
різних підходів до визначення соціальної сутності та
природи влади. Досліджується поліконцептуальність
підходів, яка відображається у визначенні влади як невід’ємної частини соціальних та політичних відносин.
Розглядається еволюція розуміння концептуальних
уявлень про владу в історико-соціологічному процесі.
Встановлено, що на кожному етапі історії соціологічної думки існують концептуальні уявлення про владу,
в яких акцентується увага на необхідності поновлення
соціальної влади, переходу від влади, що контролюється частиною суспільства, до демократії, тобто влади
народу. Особливу увагу приділено ролі культури, соціальних норм та ціннісних орієнтацій у процесі функціонування владних відносин. Що більше влада концентрується, то більше обмежується свобода, втрачається
соціальна сутність влади.

 

In the article, the authors try to present an analysis of various approaches to the definition of the social nature and nature
of power. The polyconceptality of approaches, which is reflected in the definition of power as an integral part of social and political relations, is explored. The evolution of understanding of
conceptual ideas about power in the historical and sociological
process is considered. It is set that on every stage of history of
sociological idea there are conceptual ideas about power, in that
attention is accented on the necessity of proceeding in social
power, transition from power that is controlled by part of society, to democracy, id est power of people. Particular attention is
paid to the role of culture, social norms and value orientations
in the process of functioning of power relations. The analysis
of history of development of different societies testifies that
imperious not relations in itself, but concentration of power
creates terms for the different sort of abuses by her, manipulation of democracy, limitation of social freedom, principles and
others like that. Than power is concentrated anymore, the freedom is anymore limited, social essence of power is lost.

Біографії авторів

А. В. Слободянюк, Вінницький національний технічний університет

кандидат соціологічних наук,
доцент кафедри суспільно-політичних наук,
науковий керівник Лабораторії соціологічних досліджень

І. Д. Похило, Вінницький національний технічний університет

кандидат політичних наук,
доцент кафедри суспільно-політичних наук

Опубліковано
2018-01-29