ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ДЕРЖАВИ ЯК ФЕНОМЕНА СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ

  • З. В. Дахній Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: репутація, політична репутація держави, капітал, репутаційний капітал, краудсорсінг, репутация, политическая репутация государства, капитал, репутационный капитал, краудсорсинга, reputation, political reputation of the state, capital, reputation capital, crowdsourcing

Анотація

Розглянуто особливості формування репутаційного
капіталу держави як вагомого конструкту та потужного
політичного інструменту для здійснення зовнішньої та
внутрішньої політики державою. З’ясовано специфіку
феномену репутаційного капіталу держави. Особливу
увагу приділено питанню визначення репутаційного капіталу, чинникам його формування та етапам здійснення
успішного репутаційного менеджменту. Встановлено,
що репутаційний капітал держави конструюється та реалізується із ціллю отримання переваг над іншими учасниками політичних, соціальних, економічних та інших
процесів, а також задля ефективного вирішення завдань
держави на міжнародній арені. Доведено, що формування
позитивного репутаційного капіталу держави – це один
із вагомих процесів здійснення ефективного управління
нею, адже від нього залежить рівень зовнішніх інвестицій, укладання взаємовигідних договорів та загального
розвитку та благополуччя всієї держави.

 

The peculiarities of forming the reputation capital of the
state as a powerful construct and a powerful political tool
for the implementation of foreign and domestic policies by
the state are considered. The specificity of the phenomenon
of reputation capital of a state is revealed. Particular attention is paid to the issue of definition of reputation capital,
factors of its formation and stages of successful reputation
management. It is established that reputation capital of the
state is constructed and implemented with the purpose of
obtaining advantages over other participants in political,
social, economic and other processes, as well as for the effective solving of state tasks in the international arena. It is
proved that the formation of positive reputation capital of a
state is one of the important processes of effective management of it, because it depends on the level of foreign investment, the conclusion of mutually beneficial agreements and the overall development and welfare of the entire state.

Біографія автора

З. В. Дахній, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри політології та міжнародних відносин

Опубліковано
2018-01-29