ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ У ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ

  • Л. О. Жужа КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР
Ключові слова: реклама, Інтернет-мережа, банер, блог, соціальна мережа, електорат, інформація, агітація, свідомість, Интернет-сеть, баннер, социальная сеть, электорат, информация, агитация, сознание, advertising, Internet, banner, blog, social network, electorate, information, agitation, consciousness

Анотація

Політична реклама є одним із засобів спілкування з
виборцями, метою якого є передання необхідної інформації та координація вибору певної дії.
Із розвитком сучасних наукових технологій майже
весь світ став частиною глобального необмеженого простору - Інтернету. Тепер пошук та розповсюдження інформації стали миттєвими, обмін даними вимагає мінімальних
зусиль, контакти та спілкування можливо реалізувати,
не виходячи з дому.
Інтернет-мережа є ефективним каналом комунікації
та впливу на електорат з можливістю більш тісного, вільного зворотного зв’язку виборців та політичних суб’єктів.
За допомогою використання Інтернет-ресурсів, політичні
суб’єкти отримують низку переваг, які позитивно впливають на розвиток та ефективність політичної кампанії.
У статті досліджено специфіку використання Інтернет-реклами в політичній сфері, а також способи впливу
на електорат шляхом створення та розповсюдження різних рекламних медіаматеріалів в Інтернет-мережі. Розглянуто види політичної Інтернет-реклами, її переваги
та недоліки, а також особливості застосування певних її
видів у політичному просторі.

 

Political advertising is one of the types of communication with electorate, which goal is to convey the necessary
information and coordinate the voter to some action.
With the development of modern scientific technology,
almost the whole world became a part of the global unlimited
space - the Internet. Now the searching and distribution of
information is instantaneous, the exchange of data requires
minimal effort, contacts and communication become possible without leaving home.
The Internet is an effective channel of communication
and influence on the electorate, with the possibility of more
tight and free feedback between voters and political actors.
Through the use of Internet resources, political actors receive a lot of benefits that positively affect the development
and effectiveness of the political campaign.
This article explores the specifics of using the Internet
ad in the political sphere, as well as different ways of influencing the electorate by creating and distributing some
types of advertising media in the Internet. The article is considered different types of political Internet ad, its advantages and disadvantages, and the specifics of the application of
some of its species in the political space.

Біографія автора

Л. О. Жужа, КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР

кандидат політичних наук,
старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Опубліковано
2018-01-29