КРАУДФАНДИНГ ДЛЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  • А. В. Королевська Хмельницький національний університет
  • В. О. Кравченко Хмельницький національний університет
Ключові слова: Європейський Союз, альтернативні фінанси, громадянський краудфандинг, суспільство, Европейский Союз, альтернативные финансы, гражданский краудфандинг, общество, EU, alternative finance, civic crowdfunding, society

Анотація

Сьогодні для досягнення сталого розвитку одним з аспектів є створення сильного громадянського суспільства,
яке потребує якісно нових технологій фінансування.
У статті розглядається суть використання альтернативних джерел фінансування з досвіду європейських країн,
зокрема інструменту краудфандингу та його можливості в розвитку громадянського суспільства. Досліджено
краудфандинг як технологію, яка полегшує взаємодію
та реалізує суспільні інтереси, мобілізує інтелектуальні
та матеріальні ресурси для задоволення потреб громади,
суспільства та держави. Громадянське грошово-кредитне
фінансування може бути використане як державний будівельний інструмент; маркетинговий інструмент; політичний інструмент Європейського Союзу. Охарактеризовано
фінансовий стан розвитку українського громадянського
суспільства, особливості видів громадянського краудфандингу в українському просторі та визначено перешкоди
його застосування.

 

To achieve sustainable development one of the aspects
today is the creation of a strong civil society that needs qualitatively new financing technologies. In the article examined the use of alternative sources of financing from European countries’ experience, in particular to the instrument
of crowdfunding and its possibility in the development of
civil society. Kraudfanding is a technology that facilitates
interaction and realizes public interest, mobilizes intellectual and material resources to address the needs of the
community, society, and the state. Civic crowdfunding can
be used as public construction tool; marketing tool; political instrument. The types of crowdfunding campaigns that
are being conducted in EU countries are defined. Financial
development of Ukrainian civil society, feature of types of
civil crowdfunding on Ukrainian space and certain obstacles
of its application are described.

Біографії авторів

А. В. Королевська, Хмельницький національний університет

кандидат політичних наук,
доцент кафедри міжнародних відносин та туризму

В. О. Кравченко, Хмельницький національний університет

магістрант кафедри міжнародних відносин та туризму

Опубліковано
2018-01-29