СПЕЦИФІКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ ТА СУДАМИ (СУДДЯМИ)

  • О. О. Панова Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: прокуратура, суди, судді, забезпечення, публічна безпека, правопорядок, суды, судьи, обеспечениеь, публичная безопасность, prosecutor’s office, courts, judges, provision, public safety, law and order

Анотація

Розглядається адміністративно-правове гарантування публічної безпеки органами прокуратури та суду (суддями) як опосередкована діяльність суб’єктів гарантування публічної безпеки, які вступають у правовідносини після настання конкретного юридичного факту та впливають у двох напрямах: на превентивне забезпечення (виявляється в проведенні бесід, гласної демонстрації караності за скоєне правопорушення у сфері публічної безпеки тощо) та забезпечення із застосуванням примусу (притягнення винної особи до адміністративної, кримінальної та іншої відповідальності). Зазначається, що до завдань, які повинні виконувати органи прокуратура та суди (судді), належить забезпечення прав і свобод людини і громадянина, гарантування дотримання правопорядку в державі. Підкреслюється, що однією з умов гарантування дотримання правопорядку в державі та публічної безпеки є доброчесна, гласна, об’єктивна та неупереджена діяльність органів прокуратури і суду (суддів), спрямована на розв’язання конфліктних ситуацій і притягнення винних осіб до відповідальності за скоєне протиправне діяння.

 

The author has studied administrative and legal provision of public safety by the prosecutor’s office and the court (judges) as an in direct activity of the subjects of ensuring public safety, which enter in to legal relations after the occurrence of a specific legal fact, and exercise their influence in two directions, namely: preventive provision (expressed in conducting dialogues, an evident demonstration of punishment for the committed offense in the field of public safety, etc.) and provision with the use of coercion (bringing the guilty person to administrative, criminal and other liability). It has been noted that these cope of tasks to be performed by the prosecutor’s office and the courts (judges), includes guaranteeing human and citizen’s rights and freedoms, and ensuring the observance of law and order in the state. It has been emphasized that one of the conditions for guaranteeing the observance of law and order in the state and ensuring public safety is the honest, transparent, objective and impartial activities of the prosecutor’s office and the court (judges) a imedat resolving conflict situations and bringing the perpetrators to justice for the wrong doing deed.

Біографія автора

О. О. Панова, Харківський національний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративної діяльності поліції

Опубліковано
2018-01-29