ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗМІНУ ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СУСПІЛЬСТВА

  • І. Д. Похило Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: політичні цінності, політичний ідеал, політичний лідер, политические ценности, политический идеал, политический лидер, political values, political ideal, political leader

Анотація

Встановлюються особи, які ще зі стародавніх часів
вважалися лідерами. Політичні лідери відігравали та
продовжують відігравати головну роль у політиці. Активно просуваючись до влади, за допомогою своїх політичних партій і політичних гасел вони можуть впливати як
на власний електорат, так і на «чужий».
Процес становлення політичного ідеалу та політичних
цінностей у кожному суспільстві проходить певні етапи,
він є досить складним і тривалим.
Політичні лідери мають володіти певним набором
особистих якостей, які їм забезпечують таке становище в
суспільстві. Вони мають бути високорозвиненими особистостями. Проаналізовано, що політичний лідер змінює
політичні ідеали та політичні цінності за певних умов.
Зауважено той факт, що політичний лідер як представник «свого» електорату може змінювати і «навіювати»
майбутнє як завдяки своїм особистим здібностям, так і за
допомогою сучасних політичних технологій.

 

Identified individuals who, from antiquity, were considered leaders. Political leaders have played and continue to
play a major role in politics. Actively moving to power, with
the help of their political parties and political slogans, they
influence both their own electorate and the “alien”. The process of formation of the political ideal and political values
in each society goes in a certain direction and is quite long
and complicated. Political leaders must have a certain set
of personal qualities that provide them with this position in
society. It is analyzed that a political leader can change political values and ideals under the influence of circumstances.
Attention is paid to the fact that the political leader, as a
representative of his “own” electorate, can change and “cast’
the future, both with the help of personal qualities, and with
the help of modern political technologies.

Біографія автора

І. Д. Похило, Вінницький національний технічний університет

кандидат політичних наук,
доцент кафедри суспільно-політичних наук

Опубліковано
2018-01-29