ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ»

  • М. М. Палінчак ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Ключові слова: держава, релігія, церква, релігійна свідомість, віра, релігійна регуляція, державно-церковні відносини, государство, религия, церковь, религиозное сознание, вера, религиозная регуляция, государственно-церковные отношения, state, religion, church, religious consciousness, faith, religious regulation, state-church relations

Анотація

Подано критичний аналіз основних зарубіжних і ві-
тчизняних політологічних, соціологічних та релігієз-
навчих концепцій, орієнтованих на визначення сутності
взаємовідносин між державою та церквою, а також їх-
нього впливу на суспільство в цілому та суспільну свідо-
мість зокрема. Обґрунтовано суспільне значення релігії.
Розкрито сутність понять державно-релігійних і держав-
но-церковних відносин на основі системного підходу та
структурного аналізу.

 

Critical analysis of the main western and Ukrainian po-
litical, sociological and religious concepts, which are orient-
ed on the essence of state-church relations, their influence
on society and social consciousness. Social role of religion
is underlined. Examined the essence of the terms “state-re-
ligious” and “state-church” relations based on system and
structural analysis.

Біографія автора

М. М. Палінчак, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор політичних наук, професор,
декан факультету міжнародних відносин

Опубліковано
2016-01-23