ГРОМАДЯНСЬКИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ У ПЕРЕХІДНИХ КРАЇНАХ

ВПЛИВ НА ІНСТИТУЦІЙНІ ФОРМИ ПАТРІОТИЗМУ

  • Б. А. Філатов
Ключові слова: етнонаціоналізм, громадянське суспільство, політична система, політична участь, демократія, громадянська активність, этнонационализм, гражданское общество, политическая система, политическое участие, демократия, гражданская активность, ethnonationalism, civil society, political system, political participation, democracy, civic activity

Анотація

У статті встановлюються спільні та відмінні риси між
громадянською та етнічною формами націоналізму. Розглядається взаємовплив етнічних та інституційних передумов забезпечення сталої демократії, ведеться пошук
оптимальної моделі політичного консенсусу на основі
домінуючих чинників патріотизму та національних інтересів, розкриваються причини перешкод інституційним
реформам в сучасній Україні. Визначається галузь застосування понять «етнонаціоналізм» і «громадський націоналізм» та їх співвідношення у конкретному політичному
середовищі. З’ясовується специфіка інституалізації патріотизму у перехідному суспільстві, не пов’язана з виробленням ставлення до ідеологічних доктрин. Досліджується прагматичне сприйняття всіх аспектів соціальної
та економічної дійсності. Встановлюються чинники політичного розвитку України, пов’язані як з інституалізацією політичних установ, так і зі зміною якості політичної
участі. Доводиться значення зміни поведінки громадян
на економічному та соціальному рівнях для інституалізації політичного патріотизму.

 

The common and distinctive features between the civic and the ethnic form of nationalism are established. The
interaction of ethnic and institutional prerequisites for ensuring sustainable democracy is considered, the search for
an optimal model of political consensus is based on the dominant factors of patriotism and national interests, and the
causes of obstacles to institutional reforms in contemporary
Ukraine are revealed. The area of application of the concepts
of “ethnonationalism” and “social nationalism” and their relation in a concrete political environment is determined. The
specificity of institutionalization of patriotism in a transitional society is clarified, not related to the development of
the attitude to ideological doctrines. The pragmatic perception of all aspects of social and economic reality is explored.
The factors of political development of Ukraine, connected
with both the institutionalization of political institutions
and the change in the quality of political participation, are
determined. The importance of changing the behavior of citizens at the economic and social level for the institutionalization of political patriotism is stated.

Біографія автора

Б. А. Філатов

кандидат юридичних наук,
громадський діяч,
член Опікунської ради Європейської асоціації українців

Опубліковано
2018-01-29