КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ПОЛІТИЧНОЇ ІМІДЖЕВОЇ СТРАТЕГІЇ

  • Г. О. Худик Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: політична іміджева стратегія, критерій належності, ситуативний критерій, критерій середовища, критерій інтеракції, критерій взаємозв’язку, политическая имиджевая стратегия, критерий принадлежности, ситуативный критерий, критерий среды, критерий интеракции, критерий взаимосвязи, political image-building strategy, criterion of belonging, situational criterion, environmental criterion, criterion of interaction, criterion of interconnection

Анотація

Тема комплексного дослідження політичної іміджевої
стратегії нині є актуальною, хоча і порівняно новою, про
що свідчить стрімке збільшення напрацювань в останній
час у досліджуваній області. Відповідно, виникає завдання визначити характерні прояви політичної іміджевої
стратегії в тій чи тій політичній ситуації на різних рівнях
(міжнародний / державний) взаємодії політичних акторів
(політичні діячі та організації) із суспільством, міжнародною спільнотою, а також з іншими політичними акторами (політичні діячі та організації).
Для того, щоб здійснити чітке розмежування типів
політичної іміджевої стратегії та охарактеризувати їх,
автором статті визначені п’ять ключових критеріїв. Це
критерій належності, ситуативний критерій, критерій середовища, критерій інтеракції, критерій взаємозв’язку.
Виявлені критерії політичної іміджевої стратегії дають змогу чітко розмежувати та охарактеризувати типи
політичної іміджевої стратегії. Визначені типи можуть
бути використані під час формування іміджу політичного
актора як поодинці, так і комплексно з іншими типами із
запропонованого переліку.

 

The subject of a comprehensive study of the political
image-building strategy today is relevant, albeit relatively new, as evidenced by the rapid increase in recent developments in the area of interest. Accordingly, the task
appears to identify typical manifestations of the political
image-building strategy in one or another political situation
at different levels (international / state) of interaction of political actors (political figures and organizations) with society, international community, and with other political actors
(political figures and organizations).
The author of the paper has identified five key criteria,
in order to make clear distinction between types of the political image-building strategy and characterize them. These
criteria include as follows: criterion of belonging, situational criterion, environmental criterion, criterion of interaction, criterion of interconnection.
The revealed criteria of the political image-building
strategy make it possible to differentiate clearly and characterize the types of political image-building strategy. The
types identified can be used in the process of forming a political actor’s image both singly and in combination with other
types from the proposed list.

Біографія автора

Г. О. Худик, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

аспірант кафедри політології
факультету суспільних наук та міжнародних відносин

Опубліковано
2018-01-29