ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ

  • Я. Б. Ярош Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: вибори, партійна система, політична партія, політичний процес, ефективна кількість партій, выборы, партийная система, политическая партия, политический процесс, эффективное количество партий, elections, party system, political party, political process, effective number of parties

Анотація

Розглядається трансформація політичних партій у політичному процесі України. Партійна боротьба має різний
характер і залежить від особливостей функціонування політичного режиму. Відзначається, що рівень партійної конкуренції залежить від ідеологічного фактору, який впливає
на інтенсивність політичної боротьби. Акцентується на
тому, що важливим критерієм дослідження трансформації
суб’єктів політики є індекс ефективної кількості партій для
вимірювання кількості впливових політичних партій. Підкреслюється, що індекс ефективної кількості партій вказує
на кількість партій, їх порівняну вагу й обчислюється на
підставі визначення розміру підтримки, яку має кожна партія під час парламентських виборів в Україні. Для аналізу
ефективної кількості політичних партій та розуміння локального політичного процесу важливо враховувати частку
голосів виборців, які проголосували за місцеві осередки політичних партій на виборах до регіональних органів влади.

 

The transformation of political parties is examined in
the political process of Ukraine. The party struggle has a
different character and depends on the peculiarities of the
political regime. It is noted that the level of political competition depends on the ideological factor that affects the
intensity of the political struggle. The attention is focused
on the fact that an important criterion of the study of transformation of political subjects is the index of the effective
number of parties to measure the number of influential political parties. It is emphasized that the index of effective
number of parties indicates the number of parties, their relative weight and is calculated based on the determination of
the amount of support that has each party during the parliamentary elections in Ukraine. For the analysis of effective
number of political parties and understanding of the local
political process it is important to consider the proportion of
voters who voted for the local branches of political parties on
elections in regional authorities.

Біографія автора

Я. Б. Ярош, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

кандидат політичних наук,
доцент кафедри політології та державного управління

Опубліковано
2018-01-29