CУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

  • Я. Ю. Гуляс ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Ключові слова: політичний менеджмент, шантаж, політичні технологічні процеси, політична система, політичне рішення, механізми прийняття рішень, політичні взаємовідносини, политический менеджмент, политические технологические процессы, политическая система, политическое решение, механизмы принятия решений, политические взаимоотношения, political management, blackmail, political technological processes, political system, political decision, decision-making mechanisms, political relations

Анотація

Розглядається сутність теорії політичного менеджменту, як виду управлінських відносин в державі. Визначається проблематика існування політичного шантажу,
як елементу, що має безпосередній вплив на прийняття
раціональних рішень. Досліджується стан політичного
менеджменту в Україні. Розкривається специфіка технологій політичного управління, прийняття політичних
рішень та їх проблеми. Пропонуються напрямки подальших перспектив розвитку політичного менеджменту в
Україні. Підкреслюється, що битви компроматів, інформаційні викиди стали невід’ємною частиною світової
політики. Постійний ріст інтересу суспільства виникає
тому, що існують приховані проблеми політичних процесів. Шантаж та взаємні загрози визначають політичну
картину світу в цілому. Саме це і зумовлює дослідження
регулювання політичного менеджменту в Україні. Як і
питання, чим насправді керуються політичні діячі, коли
приймають відповідні рішення щодо керування, регулювання певних процесів у країнах.

 

The essence of the theory of political management as a
type of administrative relations in the state is considered.
The problem of the existence of political blackmail as an element that has a direct impact on rational decision-making
is defined. The state of political governance in Ukraine is investigated. The specificity of technologies of political management, political decision-making and their problems is revealed. The directions of further development of prospects
of political management in Ukraine are offered. It is emphasized that the battle with information emissions have become an integral part of world politics. The constant growth
of public interest arises because there are hidden problems of
political processes. Blackmail and mutual threats determine
the political picture of the world as a whole. This is what determines the study of regulation of political management in
Ukraine. And what really guides politicians when they make
the appropriate decisions on management, regulation of certain processes in developing countries.

Біографія автора

Я. Ю. Гуляс, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

студент
Індустріального інституту

Опубліковано
2018-01-29