ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ПОРІВНЯННЯ БАГАТОКУЛЬТУРНИХ ПРАКТИК США ТА КАНАДИ

  • О. О. Козачук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: політика багатокультурності, культурний плюралізм, етнорасова взаємодія, імміграція, политика мультикультурализма, культурный плюрализм, этнорасовое взаимодействие, иммиграция, multiculturalism, cultural pluralism, ethnic and racial interaction, immigration

Анотація

Політика багатокультурності (мультикультуралізму)
є офіційно проголошеною в Канаді, в Сполучених Штатах
Америки ми можемо констатувати практику культурного
плюралізму. Для США характерні фактичні прояви політики багатокультурності, виражені в низці норм з підтримки етнорасових меншин та корінних народів. Стаття
сфокусована лише на політичних, інституціональних та
етнополітичних аспектах порівняння багатокультурних
практик у США та Канаді. У США політика багатокультурності (мультикультуралізму) ніколи не практикувалась державою як інститутом, так само, як і політика
«плавильного казана» ніколи не була офіційно інструменталізованою Вашингтоном, проте американці довгий
час вважали саме цю практику ключовим підходом до
процесу американського націєбудування. Політика багатокультурності нормативно знайшла своє втілення в
Конституційному акті Канади 1982 р. та Законі про багатокультурність.

 

The policy of multiculturalism is officially proclaimed in
Canada, but in the United States, we can state the practice
of cultural pluralism. The United States is characterized by
actual manifestations of the policy of multiculturalism, as
it is expressed in a number of norms for the support of ethnic and racial minorities and indigenous peoples. The article
focuses exclusively on the political, institutional and ethnopolitical aspects of comparing multicultural practices in the
United States and Canada. In the United States, the policy of
multiculturalism has never been practiced by the state as an
institution, as well as the policy of a “melting pot” has never
been officially institutionalized by official Washington, but
Americans have long regarded this practice as a key approach
to the process of American nation-building. The policy of multiculturalism has been standardized in the Constitutional Act
of Canada and the Canadian Multiculturalism Act.

Біографія автора

О. О. Козачук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

докторант кафедри міжнародних відносин

Опубліковано
2018-01-29