МОВА І НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ

СОЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Г. М. Редькіна Дніпровський державний технічний університет
Ключові слова: мова, українська мова, національна свідомість, Україна, студентська молодь, язык, украинский язык, национальное сознание, Украина, студенческая молодежь, language, Ukrainian language, national consciousness, Ukraine, student youth

Анотація

Розглядаються феномени національної свідомості та
мови. Вказується на те, що мова є впливовим чинником
формування національної свідомості. Наголошується на
визначній ролі молоді, зокрема студентської, у становленні Української держави. Окреслюється портрет студентської молоді України. Характеризуються мовні прояви національної свідомості громадян України, зокрема
студентської молоді, на прикладі студентів м. Кам’янського Дніпропетровської області. Зазначається, що мовні прояви національної свідомості студентської молоді
м. Кам’янського відрізняються мінливістю і невизначеністю. Вважається, що це відбувається через незавершеність й продовження процесу формування національної
свідомості. Формулюються пропозиції щодо популяризації української мови.

 

The phenomena of national consciousness and language
are considered. It is indicated that language is an influential
factor in the formation of national consciousness. The role
of youth, in particular the student, in the formation of the
Ukrainian State, is emphasized. A portrait of student youth
of Ukraine is outlined. Language pronouncements of the
national consciousness of Ukrainian citizens, in particular
student youth, are described, for example, students of the
Kamian region of Dnipropetrovsk. It is noted that linguistic
manifestations of the national consciousness of the student
youth of Kamenskоyе city are characterized by variability
and uncertainty. It is believed that this is due to the incompleteness and continuation of the process of formation of
national consciousness. The proposals on popularizing the
Ukrainian language are formulated.

Біографія автора

Г. М. Редькіна, Дніпровський державний технічний університет

кандидат політичних наук,
доцент кафедри соціології

Опубліковано
2018-01-29