ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

  • І. О. Поліщук Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: політична культура, Україна, електоральний процес, демократизація, политическая культура, Украина, электоральный процесс, демократизация, political culture, Ukraine, electoral process, democratization

Анотація

Розглянуто різноманітні підходи до поняття політич-
ної культури, його структури. Зазначається, що струк-
тура поняття «політична культура» в концентрованому
вигляді складається з трьох основних змістовних блоків:
1) культури політичної свідомості (політичні знання, ін-
тереси, уявлення, переконання, цінності, звичаї, тради-
ції, норми, настанови); 2) культури політичної поведінки
(участь у політичному житті, політична діяльність); 3)
культури функціонування політичних інститутів (куль-
тури електорального процесу, культури прийняття та
реалізації політичних рішень, культури врегулювання
політичних конфліктів). За умов демократизації політич-
ного життя культура електорального процесу визначаєть-
ся як один з найважливіших для здійснення модерних
досліджень компонентів політичної культури.

 

It is noted that the structure of «political culture» in
concentrated form consists of three main blocks of content:
1) culture of political consciousness (political knowledge,
interests, ideas, beliefs, values, customs, traditions, norms,
guidelines); 2) culture of politics (political participation,
political activity); 3) functioning political institutions of
culture (culture electoral process, cultural acceptance and
implementation of policy decisions, culture settlement of
political conflicts). Given the democratization of political
life culture electoral process is defined as one of the most im-
portant for the implementation of modern political culture
research components.

Біографія автора

І. О. Поліщук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор політичних наук, професор кафедри соціології і політології

Опубліковано
2016-01-23