ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

  • Л. В. Ярова Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: Цілі Розвитку Тисячоліття, Європейський Союз, європейська соціальна політика, соціальний захист, роль держави, Цели Развития Тысячелетия, Европейский Союз, европейская социальная политика, социальная защита, роль государства, Millennium Development Goals, European Union, European social policy, social protection, role of the state

Анотація

У статті аналізуються дані національних доповідей
про Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), і на цій основі роз-
глядаються особливості європейської соціальної політи-
ки. Виявлено особливість європейської соціальної полі-
тики, суттю якої є активна й масштабна участь держави в
процесах відтворення; високі податки й соціальні внески,
за рахунок яких відбувається формування соціального
бюджету. Як наслідок – великий податковий тиск на під-
приємства й населення, що може впливати на розвиток.

 

This article analyzes national reports on the Millennium
Development Goals (MDGs) and on this basis, the features of
European social policy. The features of European social pol-
icy, the essence of which is the active and massive participa-
tion of the state in the processes of reproduction, high taxes
and social contributions, which is due to the formation of the
social budget. Hence a large tax pressure on businesses and
citizens that may have a negative impact on development.

Біографія автора

Л. В. Ярова, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор політичних наук, професор,
професор кафедри соціології та психології

Опубліковано
2016-01-23