ГІБРИДНА РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА ЯК ЗАГРОЗА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ БЕЗПЕЦІ

  • І. І. Проноза Київський національний університет культури і мистецтв
Ключові слова: гібридна війна, безпека, типологія війни, збройна агресія, тероризм, терористичний акт, гибридная война, безопасность, ти- пология войны, вооруженная агрессия, терроризм, террористический акт, hybrid warfare, security, typology of war, armed aggression, terrorism, act of terrorism

Анотація

В статті аналізується сутність феномену «гібридна
війна». Розкриваються основні складові війни нового
типу. Акцентується увага на комплексному характері
явища, його багаторівневій структурі. Звертається увага
на невизначеність поняття гібридної війни. Оцінюється
загроза європейській безпеці внаслідок російсько-укра-
їнської гібридної війни. Визначаються характерні риси
гібридної війни: використання терористичних методів,
використання інформаційної зброї, участь у протистоян-
ні недержавних суб’єктів, нехтування військовим правом
та етикою, використання методів психологічного та еко-
номічного тиску, пропаганди тощо.

 

The essence of the phenomenon of “hybrid warfare” is
analyzed in the article. The basic components of a new type
of war. The attention is focused on the complex nature of the
phenomenon, its layered structure Attention is drawn to the
concept of uncertainty hybrid war. Evaluated threat to Eu-
ropean security as a result of the Russian-Ukrainian hybrid
war. Identify the characteristics of hybrid warfare: the use
of terrorist methods, use of information weapons, participa-
tion in confronting non-state actors disregard for ethics and
military law, the use of psychological and economic pres-
sure, propaganda and so on.

Біографія автора

І. І. Проноза, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат політичних наук,
доцент кафедри міжнародних відносин

Опубліковано
2016-01-23