МОДЕЛЬ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ У ПОЛІЕТНІЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

КЕЙС УКРАЇНИ

  • Є. В. Перегуда Київський національний університет будівництва і архітектури
Ключові слова: мова, мовна політика, модель, державна мова, вільний вибір мови спілкування, етнічні групи, національні меншини, мультикультуралізм, язык, языковая политика, государственный язык, свободный выбор языка общения, этнические группы, национальные меньшинства, мультикультурализм, language, language policy, national language, free choice of the language of communication, ethnic groups, minorities, multiculturalism

Анотація

Збереження цілісності українського суспільства по-
требує моделі мовної політики, базованій на плюралізмі
мовних орієнтацій. Стаття побудована на матеріалах до-
слідження ідентичності громадян, здійсненого у 2015 р.
Центром Разумкова. Його підсумки свідчать про поши-
рення у суспільстві тієї концепції громадянської нації,
яка припускає асиміляцію груп. Але деякі результати,
зокрема, перевищення часткою громадян, які вважають
українську мову рідною, частки тих, хто нею спілку-
ється, свідчать про принципову можливість поєднання
символічного насильства в державному управлінні з лі-
беральним принципом вільного вибору мови спілкування
в інших сферах, зокрема на регіональному рівні. Підви-
щення ролі української мови у цих сферах залежить від
успіхів держави в економіці, зовнішній політиці тощо. Помилковим є ігнорування чиннику інших, крім україн-
ської та російської, мов. Їх важливість зумовлена компак-
тним проживанням етнічних груп України.

 

The preservation of the Ukrainian society integrity needs
a model of language policy, based on linguistic orientations’
pluralism. The article is built on the sociological research
of citizens’ identity, conducted in 2015 by the Razumkov
Center. Its results witness about the increase in popularity
of the concept of civic nation, which suggests the assimila-
tion of groups. However some of the results, in particular,
the excess proportion of citizens who consider Ukrainian
as their native language, the proportion of those who uses
it in communication, show the fundamental possibility of
a combination of symbolic violence in the government with
the liberal principle of free choice of the language of com-
munication in other areas, including regional level. Increase
of the role of the Ukrainian language in these areas depends
upon the state progress in the economy, foreign policy, etc.
It is wrong to ignore other languages, except Ukrainian and
Russian. Their importance is due to the the compact habita-
tion of ethnic groups in Ukraine.

Біографія автора

Є. В. Перегуда, Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор політичних наук, професор,
завідувач кафедри політичних наук

Опубліковано
2016-01-23