ВЗАЄМОДІЯ ЕТНІЧНИХ ПОЛІТИЧНИХ АКТОРІВ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У МОДЕРНУ ДОБУ

  • І. С. Монолатій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Ключові слова: інституціоналізація, етнічні політичні актори, політизація етнічності, державна етнонаціональна політика, політична участь, політична мобілізація, захист групових інтересів, міжетнічний конфлікт, міжетнічний компроміс, міжетнічна взаємодія, институционализация, этнические политические акторы, политизация этничности, государственная этнонациональная политика, политическое участие, политическая мобилизация, защита групповых интересов, межэтнический конфликт, межэтнический компромисс, межэтническое взаимодействие, іnstitutionalization, ethnic political actors, politization of ethnicity, state ethnic policy, political participation, political mobilization, protection of group interests, ethnic conflict, interethnic compromis, interethnic interaction

Анотація

У статті досліджуються інституційні процеси у сфері
етнополітики Австро-Угорщини, що стосуються забез-
печення прав та потреб етнічних політичних акторів,
процесів зовнішньої та внутрішньої інституціоналізації
українських, польських, єврейських, румунських і ні-
мецьких політичних акторів Галичини та Буковини. Оха-
рактеризовано нормативно-правову основу формалізації
політичної участі громадян, пріоритети політики держа-
ви в умовах етнічного пробудження. Простежено ґенезу
етнічного каталізатора політичної мобілізації, визначено
співвідношення професійної структури та ліній соціаль-
ного розмежування в етнічному вимірі. Проаналізовано
платформи та стратегії діяльності політичних партій,
створених за етнічним принципом. Розглянуто мобіліза-
ційні фактори електоральної та протестної електоральної
участі, каталізатори конкуренції між різностатусними
етнонаціональними спільнотами, варіативність захисту
групових інтересів, компроміси та консенсуси формалізо-
ваних та неформалізованих етнічних політичних акторів.

 

The article studies the institutional processes in the eth-
nic policy of Austria-Hungary concerning the rights and
needs of ethnic political actors, internal and external pro-
cesses of institutionalization of Ukrainian, Polish, Jewish,
Romanian and German political actors in Galicia and Buk-
ovina. The characteristic of the legal basis for formal polit-
ical participation of citizens, policy priorities in terms of
ethnic consciousness. Catalyst for the genesis of ethnic po-
litical mobilization, the correlation between structure and
professional lines of social division in ethnic terms. Analysis
platforms and strategies of political parties created on eth-
nic grounds.The mobilization factors of the electoral protest
and electoral participation, catalysts riznostatusnymy com-
petition between ethnic communities, diversity protection
group interests, compromise and consensus and formal un-
formalized ethnic political actors.

Біографія автора

І. С. Монолатій, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

доктор політичних наук, професор,
професор кафедри політології

Опубліковано
2016-01-23