ІНСТИТУЦІЙНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ ВИМІРИ ПРОТИДІЇ ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ

  • В. В. Асафайло Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: протидія політичній корупції, політична корупція, інституційний вимір протидії політичній корупції, комунікативний вимір протидії політичній корупції, антикорупційний дискурс, противодействие политической коррупции, политическая коррупция, институциональное измерение противодействия политической коррупции, коммуникативное измерение противодействия политической коррупции, антикоррупционный дискурс, combating political corruption, political corruption, institutional dimension of combating political corruption, communicative dimension of combating political corruption, anti-corruption discourse

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблеми полі-
тичної корупції. Визначено, що політична корупція, на
відміну від побутової («повсякденної»), спотворює весь
комплекс соціальних відносин. Увагу зосереджено на ін-
ституційному та комунікативному вимірах протидії полі-
тичній корупції. Зазначено, що створення дієвих інститу-
цій держави й громадянського суспільства щодо протидії
політичній корупції має поєднуватись з активною інфор-
маційною кампанією, формуванням антикорупційного
дискурсу в просторі політичних комунікацій.

 

The article deals with the problem of political corruption.
Determined that political corruption, as opposed to consumer
(“everyday”) distorts the whole complex of social relations.
Focus on institutional and communicative dimensions com-
bating political corruption. It is noted that the establishment
of effective institutions of government and civil society to
combat political corruption should be combined with active
information campaign, the formation of anti-corruption dis-
course in the space of political communications.

Біографія автора

В. В. Асафайло, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри соціології та психології
факультету психології, політології та соціології

Опубліковано
2017-01-25