СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОБЛЕМ

  • Н. Р. Голуб’як ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: соціальне підприємництво, неурядові організації, громадський сектор, громадянське суспільство, місцева громада, социальное предпринимательство, неправительственные организации, общественный сектор, гражданское общество, местная община, social entrepreneurship, non-governmental organizations, public sector, civil society, local community

Анотація

У статті розглядаються передумови формування со-
ціального підприємництва як поєднання громадського
сектора з приватним. На основі зарубіжних досліджень
аналізується співвідношення економічної, державної та
громадської сфер. Стверджується, що для впровадження
соціального підприємництва необхідні умови демокра-
тичного правління, активізації неурядових організацій
і посилення місцевого рівня. Автор виокремлює способи
впливу соціального підприємництва на місцеву громаду.
Описується політико-правовий стан формування соціаль-
ного підприємництва, зокрема, роль держави й донор-
ських проектних програм. Обґрунтовуються потенційні
можливості соціального підприємництва та причини його
низького застосування в Україні. Робиться висновок, що
інститут соціального підприємництва сприяє підвищен-
ню активності громадськості та формуванню соціальних
перетворень.

 

In this article, the preconditions of formation of social
entrepreneurship as a combination of public and private
sectors are examined. Correlation of economic, public and
social sectors based on foreign studies are analyzed. It is
alleged that conditions of democratic government, non-gov-
ernmental organizations enhance and strengthen the local
level are necessary for the implementation of social entre-
preneurship. The author singles out ways to influence social
entrepreneurship in the local community and describes the
current state of the formation of social entrepreneurship, in-
cluding the role of the government and project applications.
The potential of social entrepreneurship and the reasons for
its low use in Ukraine are substantiated. In conclusion, the
institution of social entrepreneurship enhances the activity
of the public and the formation of social transformation.

Біографія автора

Н. Р. Голуб’як, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат політичних наук,
докторант кафедри політичних інститутів та процесів

Опубліковано
2017-01-25