ФОРМУВАННЯ МАСОВОЇ СВІДОМОСТІ ТА ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ ВИБІР

  • Н. А. Дубовик Державний університет телекомунікацій
Ключові слова: масова свідомість, електоральний вибір, еліта, політична свідомість, виборчий процес, массовое сознание, электоральный выбор, элита, политическое сознание, избирательный процесс, mass consciousness, electoral choice, elite, political consciousness, election process

Анотація

Свідомість та активна поведінка громадян щодо ви-
борчого процесу, динамічність і складність сучасних по-
літичних процесів ставлять проблему електорального
вибору на чільне місце в політологічних дослідженнях.
Епоха мас продукує замикання політичних процесів са-
мих у собі. Лише на час виборів суб’єкти політики на-
магаються апелювати до ірраціональних почуттів мас та
шляхом створення вдалого «пакету» іміджу й політичної
реклами привернути увагу електорату до власної персо-
ни. Потім політичні сили зосереджуються на інтересах,
які абсолютно не мають державного підґрунтя та відобра-
жають більше тимчасові пріоритети певних угрупувань.
Маси усуваються від політики й стають ворожими до
неї. Вихід із такої ситуації – створення широкої мережі
незалежних громадських і політичних об’єднань знизу з
урахуванням особливостей функціонування несвідомого
складника спільнот та використанням зрозумілої мови
спілкування з масами.

 

Conscious and active behavior of citizens in relation
to the electoral process, dynamism and complexity of con-
temporary political processes pose the problem of electoral
choice at an important place in political studies. The era of
mass producing the closure of political processes in them-
selves. Only at election time political entities are trying to
appeal to irrational feelings of the masses, and by creating
a positive “package” of image and political advertising to
attract the attention of the electorate to his own person.
Then, the political forces are focusing on the interests that
are absolutely do not follow state interests and reflect the
priorities identified shortly groups. The masses are removed
from politics and become hostile to it. Out of this situation –
to create a wide network of independent social and political
organizations from below, taking into account the peculi-
arities of the unconscious part of the society and the use of
understandable language to communicate with the masses.

Біографія автора

Н. А. Дубовик, Державний університет телекомунікацій

кандидат політичних наук,
доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Опубліковано
2017-01-25