ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

  • В. В. Козьма Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: особистість, соціалізація, політична соціалізація, політизація, свобода, індивідуальність, личность, социализация, политическая социализация, политизация, индивидуальность, personality, socialization, political socialization, politicization, freedom, individuality

Анотація

У статті аналізуються сутність і зміст політичної соці-
алізації як соціально-історичного явища. Зроблено корот-
кий огляд основних наукових концепцій та наявних тео-
рій соціалізації. Підкреслюється важливість проведення
політологічних досліджень щодо особистісного аспекту
процесу соціалізації. Особлива увага приділена питан-
ням трактування та розуміння понять «політична соціа-
лізація» й «політизація». Також розглядається питання
співвідношення феномена соціалізації та адаптації, адже
й сьогодні ця проблема є однією з найбільш дискусій-
них у політичній науці. Наголошується на актуальності
створення наукових підходів до вивчення особистості та
суспільства, які не обмежувались би завданням побудови
адаптивних моделей соціалізації взагалі та політичної со-
ціалізації зокрема. На основі соціологічного дослідження
показано ступінь політизації українського суспільства.

 

The article examines the nature and content of political
socialization as a socio-historical phenomenon. A brief over-
view of the basic scientific concepts and existing theories of
socialization. The importance of political studies the person-
al aspect of the socialization process. Particular attention
is paid to the interpretation and understanding of the con-
cepts of “political socialization” and “politicization”. Also
discusses the relation of the phenomenon of socialization
and adaptation, as today this issue is one of the most con-
troversial in political science. It emphasizes the relevance
of the scientific approach to the study of the individual and
society, which would not be limited by specifying the con-
struction of adaptive models of socialization in general and
political socialization in particular. For example, case study
shows the degree of politicization of Ukrainian society.

Біографія автора

В. В. Козьма, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат політичних наук, доцент,
докторант кафедри політичних наук

Опубліковано
2017-01-25