ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ПІДТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ

  • О. О. Панова Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: підтримання, порядок, безпека, публічний, поліція, масові заходи, поддержание, безопасность, публичный, полиция, массовые мероприятия, maintenance, order, safety, public, police, mass measures

Анотація

Статтю присвячено організації діяльності органів
поліції щодо підтримання публічної безпеки й поряд-
ку під час проведення масових заходів в Україні. На
підставі аналізу наукових позицій та відповідних нор-
мативно-правових актів розроблено авторське бачення
напрямів організації діяльності органів поліції щодо
підтримання публічної безпеки й порядку під час прове-
дення масових заходів в Україні. Встановлено, що під-
тримання публічного порядку та безпеки працівниками
Національної поліції під час проведення масових заходів
супроводжується посиленим режимом несення служби й
обмеженням прав і свобод людини та громадянина. Під-
креслено, що основними силами, які забезпечують під-
тримання публічного порядку й безпеки громадян під час
масових заходів, є особовий склад органів і підрозділів
Національної поліції України, а додатковими – особовий
склад підрозділів Національної гвардії, вищих навчаль-
них закладів зі специфічними умовами навчання, які за-
діюються за окремим планом.

 

The article is devoted organization of activity of organs
of police in relation to maintenance of public safety and or-
der during the lead through of mass measures in Ukraine. On
the basis of analysis of scientific points of view and proper
normatively legal acts author vision of directions of organi-
zation of activity of organs of police is developed in relation
to maintenance of public safety and order during the lead
through of mass measures in Ukraine. It is set that main-
tenance of public order and safety during the lead through
of mass measures is accompanied the workers of the Nation-
al police by the increased mode of execution of service by
limitations of rights and freedoms of man and citizen. It is
emphasized, that basic forces which provide maintenance of
public order and safety of citizens during mass measures is
a personnel of organs and subsections of the National police
of Ukraine, and by additional forces is a personnel of subsec-
tions of the National household troops, higher educational
establishments, with the specific terms of studies, which are
involved after a separate plan.

Біографія автора

О. О. Панова, Харківський національний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративної діяльності поліції

Опубліковано
2017-01-25