МЕХАНІЗМИ ЛЕГІТИМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В НЕДЕМОКРАТИЧНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМАХ

ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • О. А. Посвістак Хмельницький національний університет
Ключові слова: політична влада, державна влада, легітимація влади, механізми легітимації влади, политическая власть, государственная власть, легитимация власти, механизмы легитимации власти, political power, governmental power, legitimation of power, mechanisms of power legitimization, totalitarian regime, undemocratic political system

Анотація

У статті на основі аналізу наукових джерел і літе-
ратури розглянуто механізми внутрішньої легітимації
державної влади. Охарактеризовано застосування на
практиці інформаційного, ідеологічного, психологічно-
го, економічного, правового, морального та механізму
соціалізації. З’ясовано, що більшовики використовували
симулятивно-маніпулятивні технології легітимації дер-
жавної влади. Показано практичну реалізацію окресле-
них механізмів на прикладі функціонування радянської
тоталітарної політичної системи. Встановлено, що неде-
мократичні політичні режими забезпечували своє полі-
тичне домінування за допомогою різних елементів соці-
ально-політичної цілісності. Зокрема, найбільша увага
приділялася ефективності політичного управління. Ця обставина створювала тимчасовий ефект, який змінював-
ся деградацією системи. Крізь призму концепції тоталь-
ної влади охарактеризовані аксіологічний та правовий
виміри легітимності влади та управління.

 

The mechanisms of legitimation of governmental power,
such as informational, ideological, psychological, econom-
ical, legal, moral and mechanism of socialization are dis-
cussed in the article on the base of the analysis of scientific
sources and literature. It was found that the Bolsheviks used
manipulative techniques of legitimation of power. The prac-
tical implementation of outlined mechanisms is shown on the
example of Soviet totalitarian political system functioning.
Found that undemocratic political regimes provided their
political dominance through the various elements of so-
cio-political integrity. In particular, the greatest attention
was paid to the effectiveness of political management. This
situation created a temporary effect that changing the sys-
tem degradation. Axiological and legal dimensions of power
legitimacy are described through the concept of total power.

Біографія автора

О. А. Посвістак, Хмельницький національний університет

кандидат історичних наук,
доцент кафедри філософії і політології

Опубліковано
2017-01-25