ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ДОКОНСТИТУЦІЙНОГО ПЕРІОДУ (1991–1996 РР.)

  • А. С. Постовойтенко Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: проблеми реорганізації, інтеграція України, політичні інститути, проблемы реорганизации, интеграция Украины, политические институты, problems of the reorganization and integration of Ukraine, political institutions

Анотація

У статті розглянуто проблеми реорганізації систе-
ми державної влади доконституційного періоду (1991–
1996 рр.). Шляхи формування та функціонування ви-
конавчої влади в Україні, визначення внутрішніх і зов-
нішніх чинників, що впливали на процес становлення
виконавчої влади, стали об’єктом дослідження. Окремої
уваги заслуговують праці, у яких висвітлено питання
становлення та функціонування органів державної вла-
ди України в контексті євроінтеграційних процесів. На-
уковці слушно відзначають, що прагнення стати повно-
правним членом європейської спільноти сформувалося в
вкраїнського народу з огляду як на історичну традицію
відносин, сучасний етап значного розширення геогра-
фічних меж демократії, так і на перспективи утверджен-
ня європейських демократичних цінностей в україн-
ському суспільстві.

 

Considering the problems of reorganization of system of
government pre-constitutive period (1991-1996). Ways of
formation and functioning of Executive power in Ukraine,
the definition of internal and external factors influencing
the process of formation of Executive power, became the ob-
ject of study. Individual attention work, which highlights
the issues of formation and functioning of bodies of state
power of Ukraine in the context of European integration
processes. Scholars have rightly pointed out that the desire
of Ukraine to become a full member of the European com-
munity have formed the Ukrainian people as a given histor-
ical tradition of relations, the current stage of a significant
expansion of the geographical boundaries of democracy and
the prospects for the approval of the European democratic
values in the Ukrainian society.

Біографія автора

А. С. Постовойтенко, Київський національний торговельно-економічний університет

аспірант

Опубліковано
2017-01-25