ПОЛІТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ГРОМАДЯН ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРОЦЕСУ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

  • А. Ю. Столярова Національного університету «Одеська юридична академія»
Ключові слова: політична компетентність громадян, громадянська компетентність, інституціоналізація влади, електоральний вибір, політична некомпетентність, гражданская компетентность, институционализация власти, электоральный выбор, политическая некомпетентность, political competence of citizens, civic competence, institutionalization of power, electoral choice, political incompetence

Анотація

Статтю присвячено дослідженню політичної компе-
тентності громадян як складової частини процесу інсти-
туціоналізації влади. Визначено сутність політичної ком-
петентності, у якій поєднується інформованість громадян
та їхня здатність до політичної діяльності, а також осо-
бливості формування політичної компетентності грома-
дян у процесі політичних трансформацій. Досліджено на-
прями застосування політичної компетентності громадян
як складової частини процесу інституціоналізації влади:
електоральний, комунікативний, управлінський.

 

The article studies the political competence of citizens
as part of the process of institutionalization of power. The
essence political competence, which combined the awareness
of citizens and their capacity for political activity, and espe-
cially of the formation of political competence of citizens in
the political transformation. Studied directions of political
competence of citizens as part of the process of institution-
alization of power: electoral, communicative, management.

Біографія автора

А. Ю. Столярова, Національного університету «Одеська юридична академія»

бакалавр політології, студентка магістратури
факультету психології, політології та соціології

Опубліковано
2017-01-25