ВЗАЄМОДІЯ АРМІЇ ТА ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  • В. В. Федоренко Міжрегіональна Академія управління персоналом
Ключові слова: армія, політика, політична свідомість, політична культура, цивільний контроль, система, нормативно-правове регулювання, соціалізація, армия, политика, политическое сознание, политическая культура, гражданский контроль, система нормативно-правового регулирования, социализация, army, policy, political consciousness, political culture, civil control, system of standard and legal regulation, socialization

Анотація

У статті запропоновано аналіз механізму взаємодії ар-
мії та політики в умовах трансформації українського су-
спільства. Армія розглядається як свідомо створюваний
державою відповідно до суспільних потреб соціальний ін-
ститут, знаряддя ведення війни, структурний елемент по-
літичної системи суспільства. Особлива увага зосередже-
на на розгляді сутності, структури, системи цивільного
контролю та функціональній залежності її ефективності
від нормативно-правового регулювання поведінки та пра-
вової соціалізації військовослужбовців.

 

In article the analysis of the mechanism of interaction of
army and policy in the conditions of transformation of the
Ukrainian society is offered. The army is considered as cre-
ated by the state social institute, meeting the social needs,
the tool of conducting a war, structural element of the politi-
cal system of the society. The special attention is concentrat-
ed on consideration of essence, structure of system of civil
control and functional dependence of its efficiency on stand-
ard and legal regulation of behavior and legal socialization
of the military men.

Біографія автора

В. В. Федоренко, Міжрегіональна Академія управління персоналом

кандидат філософських наук, доцент кафедри правознавства
Житомирського інституту

Опубліковано
2017-01-25