ФЕНОМЕН ЛЕГІТИМНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ

  • Л. І. Яковлева Національна академія державного управління при Президентові України
Ключові слова: легітимність політичної влади, інформаційна епоха, е-демократія, громадянська ідентичність, процес легітимації влади, теорії легітимності політичної влади, легитимность политической власти, информационная эпоха, е-демократия, гражданская идентичность, процесс легитимации власти, теории легитимности политической власти, legitimacy of political power, information age, e-democracy, civic identity, process of legitimation of power, theory of legitimacy of political power

Анотація

Статтю присвячено дослідженню феномену легіти-
мності політичної влади в інформаційну епоху. Визначе-
но основні теоретичні підходи до обґрунтування феноме-
ну легітимності політичної влади в інформаційну епоху з
точки зору політичної науки. Відзначено особливості ле-
гітимності влади в контексті впровадження електронної
демократії та електронного урядування в Україні. Наго-
лос зроблено на комунікативній складовій частині проце-
су легітимації політичної влади та формуванні громадян-
ської ідентичності як складника легітимності політичної
влади інформаційної епохи.

 

The article studies the phenomenon of the legitimacy of
political power in the information age. The main theoretical
approaches to the study of the phenomenon of the legitimacy
of political power in the information age from the angle of
political science. Noted features of legitimacy in the context
of e-democracy and e-government in Ukraine. Emphasis is
placed on communicative component of legitimizing politi-
cal power and the formation of civil identity as part of the
legitimacy of the political power of the information age.

Біографія автора

Л. І. Яковлева, Національна академія державного управління при Президентові України

кандидат політичних наук, доцент,
доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук,
Одеський регіональний інститут державного управління

Опубліковано
2017-01-25