БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПІЛКА ХРИСТИЯНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ» ЯК СПОСІБ ДОЛУЧЕННЯ ДО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ НА БІБЛІЙНИХ ОСНОВАХ

  • М. Б. Дем’янюк Хмельницький національний університет
Ключові слова: благодійна діяльність, Спілка християнських письменників України, християнські цінності, морально-етична культура, соціальна політика, благотворительность, Союз христианских писателей Украины, христианские ценности, морально-этическая культура, социальная политика, charitable activity, Union of Christian Writers of Ukraine, Christian values, moral and ethical culture, social policy

Анотація

Розглядаються основні напрями благодійної діяльно-
сті Всеукраїнської громадської організації «Спілка хри-
стиянських письменників України» як спосіб втілення
християнських цінностей у суспільне життя. Стверджу-
ється, що благодійність у сучасному світі є проявом хри-
стиянської етики. Зазначається, що основним принци-
пом її реалізації є синергія гуманізму, етики та естетики.
Акцентується увага на тому, що активна благодійність є
практичною формою гуманізму та аксіологічним склад-
ником суспільних відносин. Підкреслюється, що стійкий
взаємозв’язок держави, церкви й громадських організа-
цій, який здійснюється на основі благодійної діяльності,
тісно пов’язаний із соціальною політикою держави та забезпечує умови для вирішення нагальних суспільних
питань.

 

The main areas of charitable activities of All Ukrain-
ian Public Organization “Union of Christian Writers of
Ukraine” as the way of embodiment of Christian values in
public life have been considered. It is stressed that charity
in today’s world is a manifestation of Christian ethics. The
basic principle of its realization is noted to be the synergy of
humanism, ethics and aesthetics. The attention is focused on
the fact that the active charity is a practical form of human-
ism and acts as an axiological component of public relations.
It has been emphasized that the active relationship between
the government, churches, civic organizations which is
based on charity is closely connected with the social policy of
the country and contributes to solving urgent social issues.

Біографія автора

М. Б. Дем’янюк, Хмельницький національний університет

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри філософії та політології

Опубліковано
2017-01-25