ФЕНОМЕН ЖІНОЧОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ

  • Т. Є. Богданова Чорноморський національний університет імені Петра Могили
  • Ю. А. Шпаковська Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Ключові слова: жіноче політичне лідерство, Латинська Америка, жінки-президенти, Мішель Бачелет, Кристина Фернандес де Кіршнер, Ділма Руссефф, женское политическое лидерство, Латинская Америка, женщины-президенты, Мишель Бачелет, Кристина Фернандес де Киршнер, Дилма Руссефф, female political leadership, Latin America, female presidents, Michelle Bachelet, Cristina Fernandez de Kirchner, Dilma Rousseff

Анотація

Розглядаються характерні риси політичного лідер-
ства та його типологія. Вивчаються біологічні, психоло-
гічні й соціальні відмінності жінок – політичних лідерів
від чоловіків-політиків, а також персональні, соціальні
та символічні складники лідерства. Визначаються осо-
бливості жіночого політичного лідерства в країнах Латин-
ської Америки та фактори його формування. Проводить-
ся класифікація жінок-президентів регіону відповідно
до біографії й стилю управління. Виділяються три групи
лідерів: президенти, які прийшли до влади на хвилі де-
мократизації, будучи дружинами відомих політичних ді-
ячів своїх країн; жінки, які змогли досягти цього завдяки
персональним якостям і високій працездатності, а їх кан-
дидатури запропонували попередні глави країн (чолові-
ки); особливий аргентинський тип жіночого політичного
лідерства. Особлива увага приділяється Мішель Бачелет,
Кристині Фернандес де Кіршнер, Ділмі Руссефф – пре-
зидентам найбільших і найвпливовіших країн регіону:
Чилі, Аргентини та Бразилії відповідно.

 

The characteristic features of political leadership and its
typology. Study the biological, psychological and social dif-
ferences between women – political leaders from male pol-
iticians, as well as personal, social and symbolic leadership
components. Defined characteristics of women’s political
leadership in Latin America and the factors of its forma-
tion. A classification of women presidents in the region, in
accordance with the biography and management style. There
are three groups of leaders: presidents who came to power
on a wave of democratization, as wives of political figures
in their countries; women who were able to achieve this be-
cause of personal qualities and a high capacity for work and
their candidates have offered previous heads of state (male);
Argentine special type of women’s political leadership. Par-
ticular attention is paid to Michelle Bachelet, Cristina Fer-
nandez de Kirchner, Dilma Rousseff – the presidents of the
largest and most influential countries in the region: Chile,
Argentina and Brazil respectively.

Біографії авторів

Т. Є. Богданова, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

кандидат історичних наук,
доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Ю. А. Шпаковська, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

бакалавр з міжнародних відносин,
студент VI курсу факультету політичних наук

Опубліковано
2017-01-25