GOVERNMENT RELATIONS І ЛОБІЗМ

СПРОБА ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ

  • Є. Б. Тихомирова Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: джіар, комунікація, лобізм, лобістська діяльність, джиар, коммуникация, лоббизм, лоббистская деятельность, Dzhiari, communication, lobbying

Анотація

Розглянуто лобізм і джіар як специфічні явища су-
часного комунікаційного політичного простору України.
Джіар трактується як діяльність спеціально уповнова-
жених співробітників великих комерційних структур із
супроводу діяльності компанії в політичному середовищі
з метою побудови довгострокової, комфортної, передбачу-
ваної системи відносин із профільними для компанії по-
літичними стейкхолдерами. Лобізм розуміється як вплив
приватних осіб або груп інтересів на систему прийняття
державних рішень. Охарактеризовано основні цілі лобіз-
му, його структури як комунікаційного явища. Автор до-
тримується існуючої думки, що GR-діяльність належить
до загального менеджменту, а лобіювання – до одної з
функцій менеджменту GR. Аналізуючи основні завдання
та функції GR, визначено зміст роботи в галузі джіар та
критерії оцінки результатів діяльності GR-структур, а та-
кож права й обов’язки лобістів та специфіка регулюван-
ня лобізму в Україні та інших країнах, специфіка форм
лобізму.

 

We consider lobbying and Dzhiari as specific phenom-
ena of the modern communication of the political space of
Ukraine. Dzhiari treated as an activity of specially author-
ized employees of large commercial structures of business
support in the political environment in order to build long-
term, comfortable, foreseen a system of relations with the
relevant political stakeholders for the company. Lobbying is
understood as the influence of individuals or interest groups
on the system of public decision-making. It describes the
main purpose of lobbying, its structure as a communication
phenomenon. The author adheres to the current thinking
that GR-activity belongs to the general management and
lobbying - one of the functions of management GR. Analyz-
ing the basic tasks and functions of the GR, defined the con-
tent of work in the field Dzhiari and criteria for evaluating
the performance of GR-agencies, as well as the rights and
obligations of lobbyists and the specific regulation of lob-
bying in Ukraine and other countries, the specific forms of
lobbying.

Біографія автора

Є. Б. Тихомирова, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

доктор політичних наук,
завідувач кафедри міжнародної інформації

Опубліковано
2016-01-23