СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ КРАЇН СКАНДИНАВІЇ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР

  • Д. В. Пугачова ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»
Ключові слова: скандинавські країни, НАТО, ЄС, безпека, міжнародні відносини, скандинавские страны, ЕС, безопасность, международные отношения, Scandinavian countries, NATO, EU, security, international relations

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання зовніш-
ньої політики скандинавських країн у сфері безпеки
та оборони, тим більше що аналіз відносин цих країн із
міжнародними акторами через рівень партнерства з ними
(відповідно, НАТО та ЄС) має тенденцію до розширення та
поглиблення в нинішній час. Досліджується трансформація безпекових стратегій країн Скандинавії через призму
переходу сучасної міжнародної системи на якісно новий
етап розвитку, де НАТО та ЄС займають одні з основних
позицій у цих процесах. Акцентується увага на тому, що
скандинавські країни мають достатньо високий ступінь
розвитку відносин із НАТО (членство в альянсі Данії,
Норвегії та Ісландії) або тісну співпрацю з ним (Фінлян-
дія та Швеція). Що стосується відносин скандинавських
країн з ЄС у сфері безпеки та оборони, то відзначається,
що ступінь інтегрованості країн до європейських струк-
тур в цьому контексті різниться залежно від загального
рівня співробітництва кожної країни із цією міжнарод-
ною організацією.

 

In the article the current foreign policy of Scandinavian
countries in security and defense, moreover, that the analy-
sis of relations of these countries with international actors
by level of partnership with them (accordingly, NATO and
the EU), tends to expand and deepen in the current time. We
study the transformation of security strategies in the light
of Scandinavia transition contemporary international sys-
tem to a new stage of development where NATO and the EU
take some of the key positions in these processes. The atten-
tion that the Scandinavian countries have a rather high level
of relations with NATO (membership in the alliance of Den-
mark, Norway and Iceland), or through close cooperation
with them (Finland and Sweden). With regard to relations
with the Nordic EU security and defense, it is noted that the
degree of integration into the European structures in this
context varies depending on the overall level of cooperation
of each country of this international organization.

Біографія автора

Д. В. Пугачова, ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»

молодший науковий співробітник
відділу трансатлантичних досліджень

Опубліковано
2017-01-25