РЕГІОНАЛЬНІ ВИМІРИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ПАКИСТАНУ

  • А. О. Худолій Національна університет «Острозька академія»
Ключові слова: регіональна політика, Південна Азія, зовнішня політика, Пакистан, Індія, США, региональная политика, Южная Азия, внешняя политика, Индия, regional policy, South Asia, foreign policy, Pakistan, India, USA

Анотація

Стаття присвячена аналізу зовнішньої політики Іслам-
ської Республіки Пакистан в регіоні Південна Азія. Ситу-
ація в регіоні є нестабільною, оскільки численні військові
конфлікти жодним чином не сприяють відновленню миру
та безпеки. Розглянуто особливості зовнішньополітичних
кроків, здійснених Ісламабадом упродовж останніх ро-
ків. Описано міждержавні відносини між Пакистаном та
його сусідами. Висвітлено пакистано-індійські відносини
у світлі останніх подій. Частково розглянуто америка-
но-пакистанські відносини, які були й залишаються не-
простими з огляду на низку чинників. Очевидним є той
факт, що Америка зацікавлена в Пакистані як союзнику,
який є стримувальним фактором у протистоянні з КНР,
яка кинула виклик у регіоні не лише Вашингтону, але
й Делі. Автор статті зачепив питання пакистано-афган-
ських відносин у безпековій політиці регіону. Деталізова-
но досягнення та недоліки зовнішньополітичного курсу
ІРП з урахуванням внутрішніх чинників.

 

The article deals with analysis of foreign policy of Islamic
Republic of Pakistan in the region of South Asia. The situation
in the region is unstable, because numerous military conflicts
serve as obstacles on the way to peace and security. Foreign pol-
icy steps, made by Islamabad over the last years are described.
International relations between Pakistan and its neighbors are
analyzed. Pakistan-India relations in the light of last events
are highlighted. Partly American-Pakistan relationships are
observed. They were and they are complicated due to a certain
amount of reasons. It is evident that America is interested in
Pakistan as an ally in confrontation with the PRC, which threw
down a challenge not only to Washington, but to Delhi as well.
The author of the article raised the issue of Pakistan-Afghani-
stan relationships in the policy of the region security. Achieve-
ments and drawbacks of foreign policy course of IRP along
with inner policy factors are analyzed in details.

Біографія автора

А. О. Худолій, Національна університет «Острозька академія»

доктор політичних наук,
професор кафедри міжнародних відносин

Опубліковано
2017-01-25