ЕВРИСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ МАРГІНАЛЬНОСТІ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

  • C. М. Козаченко Хмельницький національний університет
Ключові слова: соціальна мобільність, маргінальність, маргінальний статус, маргінальна особистість, маргінальна ситуація, социальная мобильность, маргинальность, маргинальный статус, маргинальная личность, маргинальная ситуация, social mobility, marginality, marginal status, marginal person, marginal situation

Анотація

Досліджується інтерпретація поняття «маргінальне» в
аналізі трансформаційних процесів у суспільстві. Акцен-
тується увага на формуванні сучасного дискурсу маргіналь-
ності в контексті вивчення механізмів динаміки основних
соціальних інститутів. Вихідним принципом вважається
тотальність природи маргінальності, яка виникає не тіль-
ки в переломні періоди життя суспільства, а супроводжує
функціонування всіх державних режимів і всіх соціальних
рівнів. З’ясовано, що характеристика маргінальності як
нейтрального феномену, який фіксує становище «на межі»,
піднімає проблему свободи вибору і природи творчості в
усіх сферах суспільного життя. Маргінальність дозволяє
рухатися від старого до нового, оскільки соціальні системи
схильні до постійних деформацій, що виявляються в еконо-
мічних, соціальних та культурних сферах. Аналіз понять
«маргінальна особистість» та «маргінальна ситуація» дав
можливість розглянути маргінальність як своєрідну форму
прояву життєвих ресурсів людини.

 

We investigate the interpretation of the concept of
«marginal» in the analysis of transformation processes in
the society. Attention is focused on the formation of the
modern discourse of marginality in the context of the study
of mechanisms dynamics of basic social institutions. The
starting principle is considered the totality marginality of
nature that occurs not only in the critical periods of life, and
accompanies the operation of all public modes and all social
levels. It was found that the characteristics of marginality
as a neutral phenomenon that captures the situation «on the
brink», raises the issue of freedom of choice and the nature
of creativity in all spheres of public life. Marginality allows
you to move from the old to the new as social systems are
prone to permanent deformation, manifested in econom-
ic, social and cultural spheres. Analysis of the concepts of
«marginal person» and «marginal situation» given the op-
portunity to review marginality as a form of manifestation
of the human vital resources.

Біографія автора

C. М. Козаченко, Хмельницький національний університет

кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри філософії та політології

Опубліковано
2017-01-25