СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ВИМІРИ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

  • Л. Я. Угрин Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: політична ідентичність, колективна ідентичність, унікальність, континуальність, контекстуальність, политическая идентичность, коллективная идентичность, уникальность, континуальность, контекстуальность, political identity, collective identity, uniqueness, continuity, contextuality

Анотація

З’ясовано основні виміри поняття «політична іден-
тичність» як категорії аналізу, що характеризується бага-
тозначністю інтерпретацій, плюралізмом методологічних
підходів, відсутністю чітких предметних меж застосуван-
ня як аналітичного інструменту. Наслідком є розмивання
змісту феномену політичної ідентичності. Запропоновано
одним зі способів впорядкування багатозначності вирізнен-
ня вимірів політичної ідентичності. Серед основних визна-
чено – унікальність, континуальність, контекстуальність,
інтерсуб’єктність, гетерогенність, референтність, динаміч-
ність, процесуальність, взаємозалежність елементів. Вони
задають певний континуум, або дихотомію формування і
функціонування колективних політичних ідентичностей.

 

The study examines the main dimensions of «political
identity» concept as a category of analysis characterized by
ambiguity of interpretations, pluralism of methodological
approaches and lack of clear subject boundaries of its use as
an analytical tool. As a result the content of political iden-
tity phenomenon is blurred. The author offers using one of
the ways to regulate the ambiguity in distinction of politi-
cal identity dimensions. The main ones include uniqueness,
continuity, contextuality, intersubjectivity, heterogeneity,
reference, dynamism, processuality and interdependence of
elements. They set a certain continuum or dichotomy of col-
lective political identities formation and functioning.

Біографія автора

Л. Я. Угрин, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат політичних наук, доцент,
докторант кафедри теорії та історії політичної науки

Опубліковано
2017-01-25