ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ ЯПОНІЇ

  • Т. М. Іванець Маріупольський державний університет
Ключові слова: партійна система Японії, виборча система, парламентські вибори, явка виборців, опозиційна коаліція, партийная система Японии, избирательная система, парламентские выборы, явка избирателей, оппозиционная коалиция, party system of Japan, electoral system, parliamentary elections, voter turnout, opposition coalition

Анотація

Стаття розглядає особливості виборчого процесу в Япо-
нії та його вплив на формування та трансформацію партій-
ної системи. Досліджуються особливості японської вибор-
чої системи, відмінності в проведенні виборів до нижньої
та верхньої палати парламенту, реформи виборчої системи
на межі ХХ–ХХІ століть та їх наслідки для подальшого
розвитку партійно-політичної сфери країни, основні тен-
денції та зміни в явці виборців в останні десятиріччя в за-
лежності від їх вікової групи. У статті також аналізуються
останні вибори до Палати Представників 2014 року та до
Палати Радників 2016 року. Автор досліджує рівень під-
тримки різних партій у регіональному плані, кількість ви-
борців, які проголосували за кожну партію, розподіл голо-
сів та місць у парламенті, нові явища, які були характерні
для виборчого процесу на цих виборах.

 

The article examines the peculiarities of the electoral
processes in Japan and their influence on the formation and
transformation of the party system. The author explores the
features of the Japanese electoral system, the difference in
the elections to the lower and upper house of parliament, the
electoral reforms at the turn of the 20th and 21st centuries and
their implications for the development of the party and politi-
cal sphere of the country, the main trends and changes in voter
turnout in recent decades, depending on the age group. The ar-
ticle also analyzes the recent elections to the House of Repre-
sentatives of 2014 and to the House of Councillors in 2016. The
author examines the level of support for various parties in the
regional plan, the number of voters who voted for each party,
the distribution of seats in parliament, innovations that were
characteristic of the electoral process in this elections.

Біографія автора

Т. М. Іванець, Маріупольський державний університет

аспірант кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Опубліковано
2017-01-25