АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ

  • С. М. Король Сумський державний університет
Ключові слова: регіональна політика, євроінтеграція, транскордонне співробітництво, інституційне забезпечення, нормативно-правове забезпечення, регіон, региональная политика, евроинтеграция, трансграничное сотрудничество, институциональное обеспечение, нормативно-правовое обеспечение, регион, regional policy, еuropean integration, cross-border cooperation, institutional support,, regulatory support, region

Анотація

Досліджено джерельну базу регіональної політики в
контексті євроінтеграційних процесів у вітчизняній та
зарубіжній політичній думці. Проаналізовано та систе-
матизовано наукові здобутки вчених як вітчизняних, так
і закордонних. Визначено, що джерельна база регіональ-
ної політики добре досліджена як економістами, так і по-
літологами, про що свідчать дисертації, наукові статті,
монографії, збірники нормативно-правових документів.
Регіональна політика є предметом вивчення й аналізу
наук про регіони, таких як регіонознавство, регіонологія,
галузеві субдисципліни, нарешті, політична регіоналіс-
тика, а також економіка, політологія, соціологія, історія.
Представники кожної із зазначених вище дисциплін до-
сліджують регіональну політику, використовуючи при-
таманні лише даній конкретній дисципліні специфічні
методи і прийоми.

 

Investigated the source base of regional policy in the con-
text of European integration processes in the domestic and
foreign political thought. Analyzed and systematized scien-
tific achievements of scientists both domestic and foreign.
Determined that the source base of regional policy as well
studied by economists and political scientists, as evidenced
by the thesis, research papers, monographs, collections of
legal documents. Regional policy is the subject of study and
analysis of Sciences regions – in regional, rehionolohiya,
industry subdystsypliny finally, political regionalism and
economics, political science, sociology, history. Represent-
atives of each of the above courses researching regional pol-
icy unique to this particular discipline specific methods and
techniques.

Біографія автора

С. М. Король, Сумський державний університет

кандидат політичних наук,
старший викладач кафедри психології,
політології та соціокультурних технологій

Опубліковано
2017-01-25