СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

  • С. А. Піддубний Маріупольський державний університет
Ключові слова: соціально-демографічна криза, сімейно-шлюбні відносини, державна сімейна політика, соціальний захист, трансформація сім’ї, социально-демографический кризис, семейно-брачные отношения, государственная семейная политика, социальная защита, трансформация семьи, social and demographic crisis, family-marriage relations, state family policy, social protection, family transformation

Анотація

Розглядаються основні тенденції соціально-демо-
графічного уповільнення в Україні, які міцно пов’я-
зані з еволюцією сімейно-шлюбних відносин на сучас-
ному етапі державотворення. Відзначається ступінь
загрози негативних демографічних процесів: депопу-
ляція, старіння нації, відмова від багатодітності та
порушення біоетики сімейно-шлюбних стосунків для
подальшого розвитку людського капіталу в Україні.
Акцентується увага на вплив демографічних і сімей-
но-шлюбних процесів на соціальну політику держави
в умовах кризи і трансформації. Підкреслюється важ-
ливість концептуальної зміни механізмів, форм і ме-
тодів здійснення державної політики у сфері протидії
депопуляції і деформації сім’ї. Пропонується впрова-
дження прогресивних політичних механізмів соціаль-
ного захисту: адресна допомога, пільгові і кредитні
преференції, розвиток інфраструктури соціальних по-
слуг. Проблема реформування соціальної політики в
умовах демографічної стагнації потребує подальшого
системного підходу для вироблення науково-практич-
них підходів своєчасного вирішення нагальних про-
блем захисту сім’ї.

 

The main trends of the demographic situation in Ukraine
are considered. Changes in the population are interrelated
with the transformation of family and marriage relations at
the present stage. The author highlights the signs of pop-
ulation decline: depopulation, the aging of the nation, the
rejection of many children and violations of the bioethics
of family-marriage relations. The enumerated demographic
processes adversely affect the development of human capi-
tal in Ukraine. Attention is focused on the impact of demo-
graphic and family-marriage processes on the social policy
of the state. The importance of conceptual revision of the
mechanisms, forms and methods of implementing state pol-
icy in the field of counteracting depopulation and deforma-
tion of the family is emphasized. It proposes the introduction
of progressive political mechanisms of social protection: tar-
geted assistance, concessional lending, expansion of the in-
frastructure for the provision of social services. The theme
of reforming social policy in a demographic crisis requires a
further systematic approach. This will provide an opportu-
nity for modeling the scientific and practical approaches to
timely solve problems of family protection.

Біографія автора

С. А. Піддубний, Маріупольський державний університет

аспірант кафедри міжнародних відносин
і зовнішньої політики історичного факультету

Опубліковано
2017-01-25