РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • Ю. К. Маслов Одеський національний економічний університет
Ключові слова: місцеве самоврядування, країни Європейського Союзу, демократизація, вдосконалення системи владних повноважень, розподіл влади, рівні влади, локальна демократія, органи державної влади, местное самоуправление, страны Европейского Союза, демократизация, совершенствование системы властных полномочий, разделение властей, уровни власти, локальная демократия, органы государственной власти, local government, European Union, democratization, improvement of power system, separation of powers, levels of government, local democracy, public authorities

Анотація

Розглядаються основні напрями реформування сис-
теми місцевого самоврядування в країнах Європейського
Союзу як найважливіша умова їх подальшої демократи-
зації та вдосконалення системи владних повноважень.
Відзначається, що основним принципом формування
компетенції кожного рівня влади є отримання найбіль-
шої ефективності виконання на відповідному рівні пев-
них функцій органів управління суспільними справами.
Підкреслюється, що загальним правилом для перебуван-
ня тієї або іншої держави у складі Європейського Союзу є
те, що структура адміністративно-територіального поділу
кожної країни європейського простору передбачає місце
локальної демократії в якості невід’ємної частини її дер-
жавного устрою.

 

The basic directions of reforming the system of local
government in the European Union as an essential condi-
tion for their further democratization and improvement of
the system of power are analyses. It is noted, that the basic
principles of the competence of each level of government is
the most effective implementation at the appropriate level
controls certain functions of public affairs. It is emphasized,
that the general rule of stay of a state in the European Union
is that the structure of the administrative-territorial divi-
sion of each country of the European space provides local de-
mocracy as an integral part of its government.

Біографія автора

Ю. К. Маслов, Одеський національний економічний університет

доктор політичних наук,
професор кафедри філософії, історії та політології

Опубліковано
2016-01-23