ТРАДИЦІЯ ТА АВТОРИТЕТ У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  • І. П. Печеранський Київський національний університет культури і мистецтв
Ключові слова: українське суспільство, неоконсерватизм, політична та правова культура, традиція, авторитет, політичне підприємництво, украинское общество, политическая и правовая культура, традиция, политическое предпринимательство, Ukrainian society, neo-conservatism, political and legal culture, tradition, credibility, political entrepreneurship

Анотація

У статті наголошується на важливості реактуалізації
традиції та авторитету як неоконсервативних онтологіч-
них, аксіологічних і ідеологічних концептів у контексті
формування політико-правової культури України на су-
часному етапі. Підкреслюється, що поступальний і де-
мократичний розвиток нашого суспільства, враховуючи
трагічний та дискретний досвід державного будівництва
в українській історії, уможливлюється завдяки вищеза-
значеним концептам. Аналізується ситуація відчуження
політико-правової культури від традицій та авторитетів,
що призводить до «національної непритомності» та ні-
гілізму, політичного підприємництва, технологізації та
приватизації влади в межах олігархічно-люмпенської
системи. Зазначається, що імплементація цих концептів
у конституційному полі перетворює державність із фасад-
ної суми формальних ознак на ефективний механізм ста-
білізації, консолідації й поступу України в ХХІ столітті.

 

In the article the author emphasizes the importance and
re-actualization of traditions and credibility as the neo-con-
servative ontological, axiological and ideological concepts in
the context of forming political and legal culture of Ukraine
on the modern stage. It is underlined that the progressive and
the democratic development of our society including tragic
and discrete experience of state building in the Ukrainian
history, was possible thanks abovementioned concepts. Here
is analyzed the situation of political and legal culture aliena-
tion from traditions and credibilities which led to «national
fainting» and nihilism, political entrepreneurship, technol-
ogizing and privatization of power within oligarch-lumpen
system. It is noted that implementation of these concepts in
a constitutional field turns a statehood from front sum of
formal characteristics into an effective mechanism of stabi-
lization, consolidation and step of Ukraine in XXI century.

Біографія автора

І. П. Печеранський, Київський національний університет культури і мистецтв

доктор філософських наук,
доцент кафедри філософії

Опубліковано
2017-01-25