ДИЛЕМА ПРАВЕДНИЦТВА В БОЛГАРІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

  • М. О. Шпак Запорізький національний університет
Ключові слова: національна пам’ять, Голокост, Шоа, Праведник народів світу, меморіалізація, национальная память, Холокост, Праведник народов мира, мемориализация, national memory, Holocaust, Shoah, Righteous among the Nations, memorialize

Анотація

Порушуються актуальні проблеми процесу формуван-
ня національної пам’яті болгар у питаннях Другої світової
війни та явища Голокосту. Простежуються ключові етапи
зміни свідомості болгарського народу в розумінні власної
історії Шоа. З’ясовуються причини невідокремлення ін-
дивідуальних випадків героїзму в порятунку євреїв від
міфічних «масових». Також демонструються недоліки в
процесі створення власного списку Праведників народів
світу і мотиви її поповнення для відновлення історичної
справедливості. Викладаються приклади дискусій із цього
приводу не лише всередині країни, а й на зовнішньополі-
тичній арені. Прослідковуються зміни векторів у політиці
державних діячів із питань визнання вини болгар у скоєнні
злочинів проти людства в часи Голокосту, чи захист полі-
тиками нації перед звинуваченнями. Переглядаються спо-
соби меморіалізації явища Голокосту в Болгарії, робиться
аналіз однобічного сприйняття минулого. Припускаються
ідеї подолання дискусійних питань минулого Болгарії для
уникнення подальших трагічних наслідків.

 

Violated actual problems of process of formation of na-
tional memory issues Bulgarians in World War II and the
Holocaust phenomenon. Traced the key stages of a change
of consciousness of the Bulgarian people in understanding
their own history of the Shoah. Researched reasons not
delimitation of individual cases of heroism in saving Jews
from the of massive mythical. Also displayed weaknesses in
the process of creating their own list of Righteous Among
the Nations and the reasons for its replenishment to restore
historical justice. Demonstrated еxamples discussions on
this issue not only within the country, but also in foreign
policy arena. Тraced changes in policy vectors statesmen on
the confess guilt Bulgarians crimes against humanity at the
time of the Holocaust, or national protection by politicians
to the accusation. Reviewing the process memorialize phe-
nomenon of Holocaust in Bulgaria and the analysis is done
of one-sided perception of the past. Assumed to ideas over-
come discussion of past Bulgaria to avoid further tragic con-
sequences.

Біографія автора

М. О. Шпак, Запорізький національний університет

аспірант кафедри всесвітньої історії
та міжнародних відносин

Опубліковано
2017-01-25