УКРАЇНСЬКИЙ РЕЛІГІЙНИЙ ДИСКУРС У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО МІЖДЕРЖАВНОГО КОНФЛІКТУ

  • О. М. Васильченко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: ВРЦіРО, релігійний дискурс, інформаційно-психологічна безпека, врегулювання міжнародного конфлікту, Україна, Російська Федерація, ВСЦиРО, религиозный дискурс, информационно-психологическая безопасность, урегулирование международного конфликта, Украина, Российская Федерация, AUCCRO, religious discourse, informational-psychological security, conflict regulation, Ukraine, Russian Federation

Анотація

У статті на прикладі діяльності Всеукраїнської Ради
Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) розглядається
природа та динаміка українського релігійного дискурсу в
умовах російсько-українського міждержавного конфлік-
ту. Зокрема, виокремлюються його основні функції як
на національному, так і міжнародному рівнях взаємодії.
Підкреслюється роль ВРЦіРО в якості агента врегулю-
вання зазначеного міжнародного конфлікту щонайменше
на інформаційно-психологічному рівні. Також у даному
дослідженні надається семантична характеристика стра-
тегічних наративів вказаного міжконфесійного органу
щодо різного типу внутрішніх та зовнішніх аудиторій.
У результаті висуваються окремі рекомендації щодо дис-
курсивних практик ВРЦіРО з метою підвищення ефек-
тивності діяльності України щодо врегулювання міждер-
жавного конфлікту з Російською Федерацією.

 

The article examines the nature and dynamics of Ukrain-
ian religious discourse in terms of the Russia-Ukraine in-
terstate conflict on the example of the Ukrainian Council
of Churches and Religious Organizations (AUCCRO) activ-
ities. In particular, it outlines the basic functions thereof
both on national and international levels of interaction. It
also highlights the role of the AUCCRO as an agent of regu-
lation of the above-mentioned international conflict, at least
on the informational and psychological level. Also in this
research, semantic characteristics are given to the strategic
narratives of the specified interfaith body aimed at various
types of internal and external audiences. As a result, some
recommendations are provided for the AUCCRO’s discur-
sive practices in order to improve the efficiency of Ukraine’s
activity concerning the regulation of the inter-state conflict
with Russia.

Біографія автора

О. М. Васильченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант
кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики
Інституту міжнародних відносин

Опубліковано
2017-01-25