АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МІЖНАРОДНОГО КОНФЛІКТУ

  • І. А. Єремєєва Університет імені Альфреда Нобеля
Ключові слова: міжнародний конфлікт, збройний конфлікт, війна, юридичний міжнародний спір, політичний міжнародний спір, ООН, урегулювання конфлікту, міжнародний актор, международный конфликт, вооруженный конфликт, юридический международный спор, политический международный спор, урегулирование конфликта, международный актор, international conflict, armed conflict, international actor, war, the international juridical dispute, political international dispute, UN, conflict resolution

Анотація

Аналізуються підходи до визначення сутнісних харак-
теристик міжнародних конфліктів у сучасній науці. Ви-
значені критерії класифікації, охарактеризовані основні
типи міжнародних конфліктів. Зазначена залежність
вибору способів вирішення міжнародних конфліктів від
їх типу. Обґрунтована тенденція інтернаціоналізації вну-
трішніх конфліктів у сучасних міжнародних відносинах.
Акцентується зростання ролі недержавних акторів у між-
народних конфліктах. Особлива увага приділена аналізу
природи збройного міжнародного конфлікту. Узагальне-
ні основні підходи до визначення причин міжнародного
конфлікту.

 

The article analyzes approaches to defining the essential
characteristics of international conflicts in modern science.
Criteria for classification and main types of internation-
al conflicts are described. The dependence of a choice of a
way of settlement of the conflict on its type is determined.
The author substantiates the tendency of the international-
ization of internal conflicts in contemporary international
relations. Particular attention is paid to the analysis of the
nature of the armed international conflict. Basic approaches
to determining the causes of international conflict are gen-
eralized.

Біографія автора

І. А. Єремєєва, Університет імені Альфреда Нобеля

кандидат історичних наук,
доцент кафедри політології, соціології та гуманітарних наук

Опубліковано
2017-01-25